Vedtægter for Børkop Højskoles elevforening

§1 Navn og formål

 1. Foreningens navn er Børkop Højskoles Elevforening.
 2. Foreningens formål er at være bindeled mellem skolen og dens tidligere elever, samt mellem tidligere elever indbyrdes.

§2 Generalforsamlingen

 1. Foreningens besluttende myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i forbindelse med skolens elevmøde.

§3 Kontingent

 1. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

§4 Bestyrelsen

 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, deraf højst et medlem fra hvert hold.
 2. På generalforsamlingen vælges henholdsvis 2 og 3 medlemmer – lige årstal 3 og ulige årstal 2.
 3. Der vælges hvert år 2 suppleanter for en 1-årig periode.
 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
 5. Bestyrelsen tegnes af formanden og næstformanden.

§5 Forslag

 1. Forslag til opstilling af nye medlemmer til bestyrelsen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 2. Forslag til vedtægtsændringer eller -tilføjelser skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

§6 Valg til bestyrelsen

 1. Valg til bestyrelsen foregår på den årlige generalforsamling.
 2. Ved bestyrelsesvalg foregår afstemningen skriftligt, såfremt mindst et af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer ønsker det.
 3. Hvert medlem kan stemme på det antal kandidater, der svarer til det antal bestyrelsesmedlemmer, som er på valg.
 4. Hvis der pga. stemmelighed mellem opstillede kandidater ikke kan afgøres, hvem af disse, der er valgt som bestyrelsesmedlem / suppleant, foretages omvalg mellem de pågældende kandidater.
 5. Øvrige afstemninger er skriftlige, såfremt mindst et af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer ønsker det.

§7 Stemmeberettigelse

 1. Kun foreningens medlemmer er stemmeberettigede.
 2. Medlemmer af elevforeningen er de, der har deltaget i mindst et af skolens grundkurser (5 mdr. eller 2 ½ mdr.), og som betaler det faste kontingent.
 3. Alle andre, som ønsker at modtage foreningens blad, kan tegne abonnement (abonnenter har ikke stemmeret).

§8 Vedtægterne

 1. Generalforsamlingen vedtager foreningens vedtægter.
 2. Vedtægter kan kun vedtages med 2/3 flertal af de afgivne stemmer.
 3. Bestyrelsen skal inden for disse vedtægter administrere foreningens aktiviteter.
 4. Kopi af foreningens vedtægter kan rekvireres ved henvendelse til formanden eller skolens kontor.

§9 Varsling af generalforsamlingen

 1. Generalforsamlingen skal indvarsles senest 1 måned før dens afholdelse.
 2. Bestyrelsen har ret til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§10 Medlemsblad

 1. Elevforeningen udgiver et medlemsblad med forstanderen som ansvarshavende redaktør.
 2. Bladets formål er at opfylde foreningens overordnede formål.

§ 11 Økonomi

 1. Elevforeningen har IKKE bemyndigelse til at lave overtræk eller optage lån. Omkostninger vedr. drift og blad skal kunne dækkes af kassebeholdningen, alternativt må aktiviteterne indstilles.
 2. Bestyrelsen har bemyndigelse til at træffe beslutninger om foreningens økonomiske midler, samt ansætte lønnet medhjælp til foreningens administration.

§ 12 Opløsning

 1. I tilfælde af opløsning af foreningen, tilfalder dennes aktiver Børkop Højskole.

Vedtaget lørdag den 10. september 2005 af generalforsamlingen.

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Vil du gerne høre mere om Børkop Højskole og vores elevers hverdag? Så modtag vores nyhedsmail. Vi kommer ikke til at spamme dig – det lover vi.