Vedtægter for Børkop Højskoles elevforening

§1 Navn og formål

 1. Foreningens navn er Børkop Højskoles Elevforening.
 2. Foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune
 3. Foreningens formål er at være bindeled mellem skolen og dens tidligere elever, samt mellem tidligere elever indbyrdes.

§2 Generalforsamlingen

 1. Foreningens besluttende myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i forbindelse med skolens elevstævne.
 2. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Dagsorden udsendes sammen med indkaldelsen.
 3. Forslag til opstilling af nye medlemmer til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 4. Forslag til vedtægtsændringer eller -tilføjelser skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.
 6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 medlemmer med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det. I sidste tilfælde til afvikling senest 2 måneder efter begæringens modtagelse.
 7. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde:
 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Formandsberetning
 • Kassererberetning
 • Fastsættelse af kontingent
 • Indkomne forslag
 • Valg til elevforeningens bestyrelse
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

§3 Bestyrelsen

 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, deraf højst et medlem fra hvert hold.
 2. På generalforsamlingen vælges henholdsvis 2 og 3 medlemmer – i lige årstal 3 og i ulige årstal 2.
 3. Der vælges hvert år 2 suppleanter for en 1-årig periode.
 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde.
 5. Foreningen tegnes af formanden og næstformanden.

§4 Valg til bestyrelse

 1. Valg til bestyrelsen foregår på den årlige generalforsamling.
 2. Ved bestyrelsesvalg foregår afstemningen skriftligt, såfremt mindst et af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer ønsker det.
 3. Hvert medlem kan stemme på det antal kandidater, der svarer til det antal bestyrelsesmedlemmer, som er på valg.
 4. Hvis det pga. stemmelighed mellem opstillede kandidater ikke kan afgøres, hvem af disse, der er valgt som bestyrelsesmedlem eller suppleant, foretages omvalg mellem de pågældende kandidater.
 5. Øvrige afstemninger er skriftlige, såfremt mindst et af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer ønsker det.

§5 Stemmeberettigelse

 1. Kun foreningens medlemmer er stemmeberettigede.
 2. Medlemmer af elevforeningen er de, der har deltaget i mindst et af skolens grundkurser (5 mdr. eller 2 ½ mdr.), og som betaler det fastsatte kontingent.
 3. Alle andre, som ønsker at modtage foreningens blad, kan tegne abonnement (abonnenter har ikke stemmeret).

§6 Vedtægtsændringer

 1. Generalforsamlingen vedtager vedtægtsændringer for foreningen.
 2. Vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de afgivne stemmer.
 3. Bestyrelsen skal inden for disse vedtægter administrere foreningens aktiviteter.
 4. Foreningens vedtægter kan findes på skolens hjemmeside.
 5. Vedtægtsændringer skal offentliggøres i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

§7 Aktiviteter

 1. Bestyrelsen udgiver et medlemsblad med forstanderen som ansvarshavende redaktør. Bladets formål er at opfylde foreningens overordnede formål.
 2. Bestyrelsen afholder Elevstævne i samarbejde med skolen.
 3. Bestyrelsen administrerer Elevstøttefonden i samarbejde med skolen.
 4. Bestyrelsen administrerer Terapistøttefonden i samarbejde med skolen.

§8 Økonomi

 1. Foreningens regnskabsår løber fra 1. august til 31. juli.
 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der på generalforsamlingen forelægges et revideret regnskab og et budgetforslag.
 3. Bestyrelsen har ikke bemyndigelse til at lave overtræk eller optage lån. Omkostninger vedr. drift og blad skal kunne dækkes af kassebeholdningen, alternativt må aktiviteterne indstilles.
 4. Bestyrelsen har bemyndigelse til at træffe beslutninger om foreningens økonomiske midler, samt ansætte lønnet medhjælp til foreningens administration.

§9 Opløsning

 1. Elevforeningen kan kun opløses efter vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.
 2. I tilfælde af opløsning af foreningen, tilfalder dennes aktiver Børkop Højskole.

Vedtaget lørdag den 9. september 2023 af generalforsamlingen.

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Vil du gerne høre mere om Børkop Højskole og vores elevers hverdag? Så modtag vores nyhedsmail. Vi kommer ikke til at spamme dig – det lover vi.